dijous, 18 de juliol de 2013

INICIATIVA CIUTADANA EUROPEA (ICE)

La Plataforma Estatal Contra la Contaminació ElectroMagnética (PECCEM) ha plantejat:

Objetivos: Preparar el Comité de apoyo para una ICE en enero 2014 sobre la reglamentación de los campos electromagnéticos y reunir como mínimo a 7 países en torno a las reivindicaciones consensuadas para su puesta en marcha.
La finalidad: es obtener un millón de firmas para llevar a cabo la inscripción de la ICE en la orden del día del agenda de la Comisión Europea.

Es tracta d'influir a nivell europeu per a què els estats apliquen mesures en línia del que estableix la Resolució 1815 de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa,

En la web de PECCEMM teniu els enllaços al text de la iniciativa del qual n'extraem l'índex:

1.-APLICACIÓ DEL PRINCIPI DE PRECAUCIÓ I DELS PRINCIPIS ALARA (AS LOW AS REASONABLY ACHIEVABLE) I ALATA (AS LOW AS TECHNICALLY) EN L'EXPOSICIÓ (INMISIÓN) ALS CAMPS ELECTROMAGNÈTICS (CEM)

2.- REVISIÓ I MINIMIZACIÓN DELS LÍMITS D'EXPOSICIÓ (INMISIÓN) ALS CEM (3), AMB LA CORRESPONENT MONITORITZACIÓ DEL SEU COMPLIMENT

3.- INFORMACIÓ I EDUCACIÓ

4.- RECONEIXEMENT DE LA EHS, PROTECCIÓ DE LES PERSONES EHS I ZONES DE PROTECCIÓ DELS CEM

5.- MESURES DIRIGIDES A LA INDÚSTRIA I A L’ADMINISTRACIÓ

 •      Participació pública en el procés d'implantació i seguiment de les estacions base de telefonia mòbil i les línies i terminals d'alta tensió
 • Regulació de l'oferta publicitària de dispositius emissors de microones
 • Etiquetatge obligatori dels dispositius sense fil
 • Retirada del mercat de telèfons i dispositius sense fil específics per a la població infantil, per estar en contradicció amb els punts 8.1.1 i 8.3 de la Resolució 1815 de la APCE (2), i la retirada dels telèfons DECT ordinaris
 • Instauració de dispositius d'avís de la conversa després de 3 minuts
 • Normes sanitàries de convivència
 • Retirada del mercat, de les incubadores amb motors que exposen en els nounats als CEM-FEB (ELF-EMF)
 • Moratòria en l'aplicació i implantació dels “comptadors intel·ligents” (25), i de la xarxa 4 G
 • Cobertura obligatòria de segur de responsabilitat civil, inclosos els danys a la salut, per a la Indústria de la telefonia mòbil i altres dispositius sense fil
 • Afavorir els estudis i investigacions independents
 • Garantir la transparència, la imparcialitat i la pluralitat de les avaluacions dels experts sobre els riscos sanitaris dels camps electromagnètics no ionizantes (CEM)
 • Reemplaçar les xarxes sense fil per connexions per cable on sigui possible
 • Promoció de tecnologies i tècniques de futur bio-compatible i sostenible des del punt de vista ambiental i de la salut humana